Ard Sgoil Thobar-Mhoire

Tobermory High School

Tobermory High School

website header2010

Welcome

Head Teacher: Mr Craig Biddick
Depute Head - Primary: Mr Richard Gawthrope
Depute Head - Secondary: Mrs Janice Mitchell
Senior Manager: Mr Graham Davidson

Tobermory High School is a high achieving 3 - 18 school situated on the Isle of Mull in Argyll.  As an innovative learning community, we are relentless in our drive for quality learning and teaching to ensure high levels of progression for every pupil.

"Across the school, there was a very positive ethos.  Pupils were polite, helpful and well behaved.  There was a strong culture of mutual respect between all staff and pupils.  Pupils and staff identified strongly with their school and were proud of its achievements." HMIe, 2006

 

Tha Àrd-sgoil Thobar Mhoire suidhichte air An t-Eilean Muileach ann an sgìre Earra-Ghàidheal is Bòid.  'S e sgoil shàr choileanta a th' ann airson sgoilearan eadar 3 agus 18.  'S e coimhearsnachd ionnsachaidh adhartach a th' annainn agus tha sinn dìleas nar strì airson ionnsachadh agus teagasg a tha aig inbhe a tha a' dèanamh cinnteach gu bheil sàr adhartas ann airson gach sgoilear.

Read more...
 
School Email
Skills Book
Glow Login