Ard Sgoil Thobar-Mhoire

Tobermory High School

Tobermory High School

webheader14 01

Log in to Student Email

Welcome

Head Teacher: Mr Craig Biddick
Depute Head - Primary: Mr Richard Gawthrope
Depute Head - Secondary: Mrs Janice Mitchell
Senior Manager: Mr Graham Davidson

Tobermory High School is a 3-18 school situated on the Isle of Mull in Argyll.
The school has as its core purpose to value achievement and value community and we strive to ensure that these are at the forefront of what we do as a learning community.
The school performs well in national examinations and has a rich and varied curriculum supported by strong links with the local community.  We have developed an improvement plan that involves a strong focus on learning, teaching and assessment.  The learning community is ambitious in its vision and want to ensure that all students who learn in the school have the very best opportunity to fulfil their potential and leave with the skills to become lifelong learners.
Our recent inspection report from HMIe highlighted the following strengths:
● Respectful and courteous children and young people who support each other in their learning
● Children's learning in the Nursery (Pre 5 unit)
● The impact of partnerships on children's and young people's learning
● The inclusive ethos of the school

Tha Àrd-sgoil Thobar Mhoire suidhichte air An t-Eilean Muileach ann an sgìre Earra-Ghàidheal is Bòid. 'S e sgoil a th' ann airson sgoilearan eadar 3 agus 18.
Aig cridhe na sgoile tha sinn a' cur luach air soirbheachd agus coimhearsnachd. Tha sinn a' strì gus dèanamh cinnteach gu bheil iad seo aig fìor-thoiseach na tha sinn a' dèanamh mar coimhearsnachd ionnsachaidh.
Ann an deuchainnean nàiseanta, tha sgoilearan a' coileanadh aig ìre mhath. Tha curraicealam na sgoile eadar-mheasgaichte agus tha ceangliachean làidir leis a' choimhearsnachd a' cur taic ri seo. Tha sinn air plana leasachaidh a dhealbhadh a tha ag amas air sàr ionnsachadh, teagasg agus measadh. Tha sinn airson gun tèid aig gach sgoilear air coileanadh na tha a' freagairt orra agus gum fàg iad an sgoil leis na sgilean a dh'fheumas iad airson ionnsachadh fad-bheatha.
Ann an sgrùdadh a rinn HMIe, fhuairear na prìomh neartan a leanas:
● Clann agus daoine òga a tha modhail agus a' toirt spèis seachadh agus a tha a' toirt taic do chach a chèile nan cuid ionnsachaidh
● Ionnsachadh na cloinne sa chlas-àraich
● Buaidh chom-pàirteachasan air coileanadh chloinne agus dhaoine òga
● Faireachdainn in-ghabhlach a tha san sgoil agus taic de dh'àrd chàileachd do na daoine òga air fad.

 
School Email
Skills Book
Glow Login